Organizace Sokol

Tělocvičné jednoty Sokol jsou sdruženy do 42 sokolských žup. Změna platná od 1.1.2003 spočívala v územní úpravě žup. Území žup, tvořené tělocvičnými jednotami, jsou vždy na území jednoho kraje. Koordinaci a spojení mezi župami, krajským úřadem a dalšími subjekty s krajskou působností zajišťuje v každém kraji krajský zmocněnec. Krajský zmocněnec a jeho zástupce jsou voleni statutárními zástupci příslušných žup a jsou oprávněni jednat s orgány kraje a jinými subjekty na území kraje v rozsahu daném příslušným pověřením.

Vyslanci zvolení na valných hromadách žup tvoří výbor ČOS, ten ze svého středu volí starostu ČOS, místostarosty, jednatele a další členy předsednictva ČOS. Členy předsednictva jsou rovněž náčelník a náčelnice ČOS, předseda odboru sportu ČOS a vzdělavatel ČOS, kteří jsou zvoleni odbornými útvary. Předsednictvo ČOS je 13 členné.

Nejvyšším orgánem ČOS je sjezd ČOS, který se koná jednou za tři roky. Dvakrát do roka zasedá výbor ČOS, který schvaluje zásadní materiály (rozpočet, výsledky hospodaření apod. viz Stanovy ČOS). Statutárním orgánem ČOS je předsednictvo výboru ČOS.

V souvislosti  s novým územním uspořádáním České republiky (rozdělení do 14 krajů) došlo k reorganizaci ČOS s platností od 1.1.2003. Toto nové uspořádání bylo schváleno Výborem ČOS dne 30.11.2002.